Obchodné podmienky

 

Čl. 1  Úvodné ustanovenia a definície pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi stranami kúpnej zmluvy (ďalej len ako „Zmluva“), kedy na strane predávajúceho je spoločnosť Textilomanie s.r.o., IČ: 047 88 494, so sídlom: Lidická 700/19, 602 00 Brno, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne v oddiele C, vložka 91898, (ďalej len ako „Predávajúci“), a na strane kupujúceho vystupuje podnikateľ, spotrebiteľ alebo nepodnikateľ (ďalej len ako „Kupujúci“).
 2. Adresa určená pre doručovanie Predávajúcemu je: Velké dráhy 74e, Opatovice 664 61, Česká republika.
 3. Tieto VOP sa použijú na všetky Zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.vypredajobliecok.sk (ďalej len ako „Internetové stránky“) a na iné zmluvy (napr. uzatvorené bez prostriedkov umožňujúcich diaľkovú komunikáciu) len vtedy, ak na ne tieto zmluvy výslovne odkážu.
 4. Predmetom Zmluvy je tovar špecifikovaný v návrhu na uzatvorenie Zmluvy, tj. na Internetových stránkach, a to s vlastnosťami uvedenými v popise tovaru (ďalej len ako „tovar").


Čl. 2  
Kúpna zmluva

 1. Návrhom na uzatvorenie Zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru vrátane cien a popisu tovaru Predávajúcim na Internetové stránky. Zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim, priamo skrze Internetové stránky, telefonicky, e-mailom či iným obdobným spôsobom, a prijatím objednávky Predávajúcim, a to v znení návrhu účinnom v okamihu odoslania objednávky; výnimkami sú vyčerpanie zásob alebo strata schopnosti Predávajúceho plniť vzniknuté pred vznikom Zmluvy.
 2. Ak sú zásoby Predávajúceho vyčerpané, alebo ak nie je Predávajúci schopný plniť podľa ods. 1. a ak bola Kupujúcim odoslaná objednávka takého tovaru, Zmluva nevzniká a Predávajúci bezodkladne kontaktuje Kupujúceho e-mailom či telefonicky a navrhne mu spôsob ďalšieho postupu.
 3. Predávajúci prijatie objednávky bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadanú e-mailovú adresu. Toto potvrdenie, ani jeho prípadné neodoslanie, však na vznik Zmluvy nemá vplyv.
 4. Návrh na uzavretie Zmluvy, teda ponuka tovaru ponúkaného na Internetových stránkach, môže byť Predávajúcim kedykoľvek odvolaný alebo zmenený, a to zmenou obsahu Internetových stránok.
 5. Kupujúci uzatvorením Zmluvy potvrdzuje, že sa dôkladne zoznámil s obsahom návrhov (predovšetkým s popisom tovaru, jeho vlastnosťami, dostupnosťou a kúpnou cenou) a s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
 6. Kupujúci súhlasí s uzatvorením Zmluvy prostredníctvom komunikačných prostriedkov na diaľku. Kupujúci tiež znáša všetky náklady na použitie týchto prostriedkov, najmä náklady na odchádzajúce telefónne hovory, náklady na prístup k internetu a podobne. Náklady na použitie týchto komunikačných prostriedkov sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Kupujúci používa.
 7. Zmluvu vzniknutú podľa tohto článku (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe výslovnej dohody oboch zmluvných strán spôsobom, akým bola uzatvorená, alebo na základe zákonných dôvodov. To isté platí pre odstúpenie od tohto ustanovenia.
 8. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od Zmluvy z dôvodov uvedených v Zmluve alebo zo zákona. Odstúpenie musí byť urobené písomne alebo elektronicky a musí byť preukázateľne doručené druhej zmluvnej strane .


Čl. 3  
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Na základe riadne uzatvorenej Zmluvy sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu riadne a včas dodá (odovzdá) tovar a umožní mu k nemu nadobudnúť vlastnícke právo. Kupujúci sa zaväzuje, že riadne dodaný (odovzdaný) tovar prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v návrhu na uzatvorenie Zmluvy, tzn. na Internetových stránkach.
 2. Pri plnení Zmluvy je Predávajúci povinný postupovať s náležitou starostlivosťou a zodpovednosťou a je oprávnený použiť pre plnenie povinností zo Zmluvy tretích osôb aj bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho; za ich plnenie však zodpovedá tak, ako by plnenie poskytoval sám.
 3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ, okamihom prevzatia tovaru od dopravcu, prípadne priamo od Predávajúceho či inej osoby. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho, ktorý je podnikateľ, okamihom odovzdania tovaru Predávajúcim či inou osobou Kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. Rovnaký účinok prechodu nebezpečenstva škody na tovare, ak je Kupujúcim podnikateľ, má aj tá situácia, kedy Kupujúci neprevezme tovar, hoci mu s ním Predávajúci či iná osoba umožnila nakladať.
 4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prechodu nebezpečenstva škody na tovare, najskôr však okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru.
 5. Kupujúci je oprávnený sa v prípade podozrenia z porušenia právnych predpisov Predávajúcim obrátiť na orgán štátneho dozoru, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia.


Čl. 4  
Zodpovednosť za vady a záruka za akosť pre spotrebiteľa a nepodnikateľa

 1. Nasledujúce ustanovenia platia len pre Kupujúcich, ktorí spĺňajú definíciu nepodnikateľ či spotrebiteľa, tzn. pre Kupujúcich, ktorí uzatvárajú Zmluvu mimo rámec svojej obchodnej činnosti alebo mimo rámec inej podnikateľskej činnosti (ďalej len ako „spotrebiteľ“ a „nepodnikateľ").
 2. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi a nepodnikateľovi za to, že tovar nemá pri odovzdaní právne ani faktické vady (ďalej len ako „zodpovednosť za vady“).
 3. Predávajúci sa ďalej dle tohto odstavca zaväzuje, že tovar bude po dobu 24 (dvadsiatich štyroch) mesiacov od jeho prevzatia spôsobilý na použitie pre obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti (ďalej len ako „záruka za akosť“).
 4. Nároky zo zodpovednosti za vady a nároky zo záruky za akosť (ďalej spoločne len ako „reklamácia tovaru“) je spotrebiteľ či nepodnikateľ povinný uplatniť u Predávajúceho v dobe čo možno najkratšej, najneskôr však do doby 24 (dvadsiatich štyroch) mesiacov od prevzatia tovaru.
 5. Reklamaciu tovaru uplatní spotrebiteľ či nepodnikateľ písomne (listom na adresu určenú pre doručovanie Predávajúcemu), e-mailom na info@vypredajobliecok.sk či telefonicky. Uplatnenie reklamácie musí obsahovať označenie objednávky (najlepšie priloženou kópiou faktúry), popis vady tovaru, prípadne aj jej dokumentáciu (napr. fotografiami ), a voľbu nároku. Spotrebiteľ či nepodnikateľ môže tiež využiť Formulár pre reklamáciu tovaru. Predávajúci bez zbytočného odkladu kontaktuje spotrebiteľa či nepodnikateľa za účelom rýchleho vybavenia jeho reklamácie tovaru. Podmienkou uplatnenia reklamácie tovaru je zaslanie vadného tovaru bez zbytočného odkladu na adresu určenú pre doručovanie Predávajúcemu. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od uplatnenia reklamácie, najmä od doručenia reklamovaného tovaru. V prípade, že reklamácia tovaru bude uznaná za oprávnenú, uhradí Predávajúci spotrebiteľovi či nepodnikateľovi účelne vynaložené skutočné náklady na uplatnenie jeho práv. Ak nebude reklamácia tovaru uznaná za oprávnenú, nesie každá strana svoje náklady.
 6. Práva z reklamacie tovaru jsou nárokom na (a) odstránenie vád, ak sú vady tovaru odstrániteľné; (b) dodanie nového tovaru, alebo časti tovaru, ak nie sú vady odstrániteľné; (c) zľavu z kúpnej ceny tovaru; alebo (d) odstúpenie od zmluvy, pričom právo voľby nároku náleží spotrebiteľovi a nepodnikateľovi. Ak spotrebiteĺ či nepodnikateľ nezvolí jeden z nárokov alebo ak zvolí nárok, na ktorý nemá podľa týchto VOP či podľa zákona právo, Predávajúci ho bezodkladne kontaktuje e-mailom alebo telefonicky a navrhne iný postup riešenia reklamácie tovaru.
 7. Reklamacia tovaru sa nevzťahuje na vady a zníženú akosť tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním a opotrebením, neodborným alebo neprimeraným použitím a zaobchádzaním s tovarom, užívaním tovaru na iné účely, než na ktoré je určený, či na vady tovaru, o ktorých spotrebiteľ či nepodnikateľ vedel pri uzatváraní Zmluvy, alebo ktoré sám spôsobil.
 8. Týmto článkom nie je dotknutý nárok na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.


Čl. 5
 Zodpovednosť za vady a záruka za akosť pre podnikateľa

 1. Nasledujúce ustanovenia platia len pre Kupujúcich, ktorí spĺňajú definíciu podnikateľa, tzn. pre Kupujúcich, ktorí uzatvárajú Zmluvu v rámci svojej obchodnej činnosti alebo v rámci inej podnikateľskej činnosti (ďalej len ako „podnikatel").
 2. Predávajúci zodpovedá podnikateľovi len za vady, ktoré má tovar pri prechode nebezpečenstva škody na podnikateľov, hoci sa prejaví až neskôr. Predávajúci zodpovedá tiež za vady, ktoré vznikli po prechode nebezpečenstva, ak sú spôsobené porušením povinností predávajúceho .
 3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje dodanie chybného tovaru, len ak hodnota dodaného tovaru je nižšia, ako 60 % kúpnej ceny .
 4. Podnikateľ je povinný tovar prezrieť a vytknúť prípadné chyby do 3 mesiacov od prevzatia tovaru.


Čl. 6  
Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

 1. Nasledujúce ustanovenia platia len pre Kupujúcich, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle práva na ochranu spotrebiteľa, tzn. pre Kupujúcich, ktorí sú fyzickými osobami a uzatvárajú Zmluvu mimo rámec svojej obchodnej činnosti alebo mimo rámec inej podnikateľskej činnosti (ďalej len ako „spotrebiteľ“).
 2. Spotrebiteľ má právo odstúpiť bez uvedenia dôvodov od Zmluvy v lehote 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia tovaru od dopravcu, Predávajúceho či inej osoby (napr. z odberného miesta). Spotrebiteľ má také právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred prevzatiam tovaru.
 3. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy musí spotrebiteľ o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy informovať Predávajúceho jednoznačným oznámením. Toto oznámenie musí byť vykonané písomne (listom na adresu určenú pre doručovanie Predávajúcemu), e-mailom na info@vypredajobliecok.sk či telefonicky. Kupujúci môže využiť Formulár na odstupenie od Zmluvy.
 4. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak je najneskôr v posledný deň lehoty podľa ods. 1. spotrebiteľom odoslané oznámenie podľa ods. 2.
 5. Ak odstúpi spotrebiteľ od Zmluvy, zašle najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa odoslania oznámenia podľa ods. 2. Predávajúcemu na jeho adresu určenú pre doručovanie späť tovar, ktorý od neho dostal. Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Náklady spojené s vrátením tovaru, najmä poštovné alebo náklady na dopravu, nesie spotrebiteľ.
 6. Ak odstúpi spotrebiteľ od Zmluvy, vráti mu Predávajúci všetky platby, ktoré od neho dostal, a to vrátane nákladov na najlacnejší spôsob dopravy, ktorý Predávajúci aktuálne ponúka, ibaže by Kupujúcemu pri prevzatí tovaru náklady na dopravu nevznikli. Platby Predávajúci vráti rovnakým spôsobom, akým ich od spotrebiteľa prijal. Túto svoju povinnosť splní Predávajúci do 14 (štrnástich) dní od doručenia oznámenia podľa ods. 3., Predávajúci však nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby skôr, než spotrebiteľ odošle tovar alebo preukáže jeho odoslanie späť Predávajúcemu.
 7. Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s tovarom inak, než ako je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti a za porušenie povinnosti v ods. 5. tohto článkov.


Čl. 7  
Platobné a dodacie podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v Zmluve riadne a včas.
 2. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky na Internetových stránkach sú zmluvné a sú uvádzané bez DPH. V cenách tovarov uvedených na Internetových stránkach nie je zahrnutá cena za dopravu tovaru ani za zvolený spôsob platby.
 3. Spôsoby a obvyklé doby dopravy, ako aj ich ceny, sú uvedené na Internetových stránkach v sekcii Ako nakupovať.
 4. Dodanie tovaru je možné iba v rámci Českej republiky a Slovenskej republiky.
 5. Maximálna doba pre dodanie tovaru je 14 (štrnásť) dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy, prípadne od zaplatenia kúpnej ceny, ak má byť hradená pred dodaním tovaru. Ak budú okolnosti nasvedčovať tomu, že táto lehota nebude dodržaná, kontaktuje Predávajúci e-mailom či telefonicky Kupujúceho pred jej uplynutím.


Čl. 8  
Sankčné ustanovenia

 1. Ak sa niektorá zo zmluvných strán ocitne v omeškaní s úhradou ktorejkoľvek platby podľa Zmluvy, je druhá zmluvná strana oprávnená požadovať úrok z omeškania podľa platných právnych predpisov.
 2. Ak je Kupujúcim podnikateľ, dojednáva sa týmto pre prípad nesplnenia jeho peňažnej povinnosti zmluvná pokuta vo výške 0,1 % z nezaplatenej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
 3. Ak neprevezme Kupujúci objednaný tovar do 10 (desiatich) dní odo dňa, keď mu to bolo Predávajúcim, dopravcom či inú osobu umožnené, prípadne ak bezdôvodne prevzatie tovaru odmietne, je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny tovaru.
 4. Predávajúci je pri omeškaní s úhradou kúpnej ceny dlhšie ako 10 dní zo strany Kupujúceho, a predovšetkým pri porušení ďalších povinností Kupujúceho vyplývajúcich zo Zmluvy, týchto VOP a/alebo zákona oprávnený od Zmluvy bez zbytočného odkladu odstúpiť.
 5. Týmto článkom nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody.

 

Čl. 10  Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú pre zmluvné strany účinné v znení uvedenom na Internetových stránkach k okamihu uzatvorenia Zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
 2. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje spracúje v súlade so svojimi Zásadami ochrany osobných údajov.
 3. V prípade akýchkoľvek rozporov alebo nezrovnalostí medzi znením Zmluvy a týmito VOP majú prednosť ustanovenia uvedené v Zmluve.
 4. V otázkach neupravených Zmluvou ani týmito VOP sa právny vzťah medzi zmluvnými stranami riadia českým právnym poriadkom, ak je jeho voľba prípustná, s vylúčením kolíznych noriem a práva medzinárodných obchodníkov, v stave účinnom k okamihu uzatvorenia Zmluvy.
 5. Všetky spory vzniknuté na základe Zmluvy budú, ak nedôjde k dohode zmluvných strán, rozhodnuté miestne, vecne a funkčne príslušnými súdmi České republiky, ak je ich voľba prípustná.
 6. Prípadné spotrebitelske spory je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade Spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. 

 7. Tieto VOP platia výlučne a použitie vlastných obchodných alebo obdobných podmienok Kupujúceho je týmto vylúčené.

 8. V prípade, že niektoré ustanovenia Zmluvy a/alebo týchto VOP sú alebo sa stanú neplatné či neúčinné, platnosť či účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy a/alebo VOP tým zostáva nedotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné či neúčinné ustanovenia Zmluvy a/alebo VOP ustanoveniami platnými, ktoré svojím obsahom a zmyslom zodpovedajú najlepšie obsahu a zmysle ustanovenia pôvodných.
 9. Odoslaním objednávky Kupujúci prejavuje svoju určitú, slobodnú a vážnu vôľu uzavrieť Zmluvu, potvrdzuje svoju spôsobilosť uzavrieť Zmluvu a tiež to, že zmluva nie je uzatváraná v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.
 10. Tieto VOP sú na Internetových stránkach trvalo zverejnené a sprístupnené.Predávajúci si vyhradzuje právo ich zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
 11. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 25. 5. 2018 a rušia predchádzajúce znenia VOP.