Obchodné podmienky

Textilomanie s.r.o., IČO:04788494, spisová značka:C 91898, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, Sídlo: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

(ďalej len"Všeobecné obchodnépodmienky" alebo"VOP")

 1. DEFINÍCIA POJMOV

"eshop" v týchto všeobecných obchodných podmienkach znamená internetový obchod predávajúceho prevádzkovaný prostredníctvom webovej stránky.

"Kupujúci" v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je spoločný pojem pre spotrebiteľa a podnikateľa.

"Občiansky zákonník" v týchto VOP znamená zákon č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

"Podnikateľ" v týchto Všeobecných obchodných podmienkach v súlade s čl. 420 Občianskeho zákonníka rozumie taký zákazník internetového obchodu predávajúceho, ktorý samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom vykonávať ju sústavne za účelom dosiahnutia zisku, a tiež taký zákazník internetového obchodu predávajúceho, ktorý uzatvára s predávajúcim zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, alebo osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa v zmysle § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Ak Kupujúci v objednávke uvedie svoje identifikačné číslo, berie na vedomie, že sa na neho vzťahujú pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov (ďalej aj ako"Kupujúci - podnikateľ")

"Predávajúci" v týchto Všeobecných obchodných podmienkach znamená spoločnosť Textilomanie s.r.o., obchodná spoločnosť, IČO :04788494, spisová značka:C 91898, zapísaná v registri Krajského súdu v Brne, sídlo: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, ktorá je podnikateľom v zmysle § 420 Občianskeho zákonníka, prípadne iná právnická osoba, s ktorou je predávajúci majetkovo prepojený.

"Zmluvná strana" v týchto VOP znamená Predávajúceho na jednej strane a Kupujúceho na strane druhej.

"Spotrebiteľ" v týchto všeobecných obchodných podmienkach znamená každú osobu, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo inak koná s predávajúcim a zároveň je zákazníkom internetového obchodu predávajúceho. V prípade pochybností pri výklade pojmu "spotrebiteľ" sa primerane použije výklad tohto pojmu podľa ustanovenia § 419 Občianskeho zákonníka (ďalej aj ako"kupujúci - spotrebiteľ")

"Správca" v článku XI týchto Všeobecných obchodných podmienok znamená Predávajúceho.

"Webová stránka" v týchto všeobecných podmienkach znamená webovú stránkuhttps://www.vypredajobliecok.sk

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú najmä vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri predaji a kúpe tovaru od predávajúceho kupujúcemu a v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 Občianskeho zákonníka aj ich vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len"kúpna zmluva" alebo"zmluva").

 2. Ak bude kupujúci využívať aj iné služby poskytované predávajúcim, na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky predávajúceho, príslušné osobitné podmienky majú pre tieto služby prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 3. Súhlas kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami je podmienkou pre uzavretie zmluvy s predávajúcim, najmä prostredníctvom elektronickej komunikácie na diaľku a/alebo e-shopu a pre zriadenie používateľského účtu kupujúceho na webovej stránke predávajúceho. Zriadením používateľského konta v rámci e-shopu, zaslaním objednávkového formulára predávajúcemu a/alebo iným obdobným spôsobom, ktorým predávajúci urobí návrh na uzavretie kúpnej zmluvy s kupujúcim, vyjadruje kupujúci svoj bezvýhradný súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať a zároveň udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle článku XI. týchto všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci nemôže uzatvárať zmluvy s Predávajúcim ani si vytvoriť používateľský účet na Internetovej stránke bez toho, aby vyjadril súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 4. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť predzmluvných upozornení uvedených v článku III, Reklamačného poriadku, Zásad ochrany osobných údajov a podmienok voľby "Spôsoby doručenia a platby", a že s nimi výslovne súhlasí v znení platnom a účinnom v čase odoslania objednávky.

 1. KÚPNA ZMLUVA

 1. Podaním objednávky tovaru prostredníctvom elektronickej komunikácie a/alebo na webovej stránke predávajúceho kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, že s nimi súhlasí a že mal možnosť sa s nimi v dostatočnom predstihu pred podaním objednávky oboznámiť.

 2. Používateľský účet.Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať k svojmu používateľskému rozhraniu. Zo svojho používateľského rozhrania môže Kupujúci zadávať objednávky tovaru (ďalej len"používateľský účet").

 3. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný v prípade akejkoľvek zmeny aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

 4. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do svojho používateľského účtu.

 5. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľský účet a nakupovať tovar za prípadne zvýhodnené ceny pre tretie osoby.
 6. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane týchto všeobecných obchodných podmienok).

 7. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

 8. Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, je možné objednať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

 9. Všetky ponuky a prezentácie tovaru umiestnené na webovom rozhraní eshopu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká okamihom doručenia e-mailu potvrdzujúceho prijatie objednávky kupujúceho (akceptáciu), ktorý predávajúci zaslal kupujúcemu e-mailom na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Predávajúci a Kupujúci týmto výslovne vylučujú aplikáciu § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka na ich zmluvný vzťah.

 10. Kupujúci vykoná jednotlivé technické kroky v e-shope na uzavretie zmluvy tak, že najprv vloží požadované plnenie (tovar) do košíka. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci do objednávky zadal, pričom kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky zistiť a opraviť chyby vzniknuté zadaním údajov. Kupujúci je povinný pri objednávaní tovaru uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Vzhľadom na to sa údaje uvedené v objednávke považujú zo strany predávajúceho za správne.

 11. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky potvrdí jej prijatie kupujúcemu e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Zmluva uzatvorená medzi Kupujúcim a Predávajúcim bude uložená v elektronickom archíve Predávajúceho. Toto potvrdenie alebo jeho prípadné nezaslanie však nemá vplyv na vznik zmluvy.

 12. Výslednú zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len na základe dohody strán v súlade s týmito VOP alebo zo zákonných dôvodov.

 13. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať ponuku Kupujúceho vo forme predloženej objednávky tovaru Predávajúceho alebo jeho časti a jednostranne ju odmietnuť, a to najmä v prípade, ak sa tovar objednaný Kupujúcim už nevyrába alebo nedodáva, nie je dostupný, alebo sa výrazne zmenila cena dodávateľa príslušného tovaru, alebo sa výrazne zmenila cena tovaru objednaného Kupujúcim a/alebo došlo kchyba alebo omyl v ponuke, identifikácii a popise tovaru a/alebo chyba alebo omyl v uverejnení ceny na internetovej stránke predávajúceho, a to z akéhokoľvek dôvodu. Predávajúci túto skutočnosť oznámi Kupujúcemu informatívnym telefonátom alebo e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke Kupujúceho. Ak Kupujúci zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu za objednaný tovar pred uzavretím zmluvy, bude mu táto suma v prípade neprijatia jeho objednávky Predávajúcim vrátená na bankový účet, z ktorého bola kúpna cena zaplatená.

 14. Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatnú, ak došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu kreditných kariet a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho alebo súdneho orgánu, o čom bude kupujúci informovaný. Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatnú, ak dôjde k neoprávnenému použitiu zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami, a to najmä v prípadoch, ak: a) zľavový poukaz je použitý na iný tovar, než na ktorý bol určený; b) zľavový poukaz je použitý v spojení s inou zľavou, aj keď sčítanie týchto zliav nebolo výslovne zakázané; c) Predávajúci zistí, že zľavový poukaz už bol použitý. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže dôjsť k platnému uzavretiu kúpnej zmluvy a kupujúci zároveň berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať okrem iného aj vydanie bezdôvodného obohatenia.

 15. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie jeho objednávky (napríklad písomne e-mailom alebo telefonicky) pred odoslaním potvrdzujúceho e-mailu kupujúcemu.

 16. Kupujúci týmto súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša Kupujúci sám.

 17. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k objednanému tovaru v zmysle § 2132 Občianskeho zákonníka, v dôsledku čoho sa kupujúci stáva vlastníkom tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny podľa kúpnej zmluvy. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, okamihom prevzatia tovaru od dopravcu alebo priamo od Predávajúceho alebo inej osoby. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho, ktorý je podnikateľom, okamihom odovzdania tovaru Predávajúcim alebo inou osobou Kupujúcemu alebo prvému dopravcovi. Rovnaký účinok prechodu nebezpečenstva škody na tovare, ak je Kupujúci podnikateľom, platí aj v prípade, ak Kupujúci tovar neprevezme, hoci mu Predávajúci, dopravca alebo iná osoba umožnili s tovarom nakladať. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na tovare na Kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, ibaže by škodu spôsobil Predávajúci porušením svojej povinnosti.

 18. Ak spolu s tovarom poskytne predávajúci kupujúcemu bezplatný reklamný benefit, napr. bonus alebo darček, príslušná darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy na tovar, v súvislosti s ktorým mu bol poskytnutý darček alebo bezplatný bonus, príslušná darovacia zmluva zaniká a kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu darček alebo iný bezplatný bonus poskytnutý spolu s tovarom z kúpnej zmluvy.

 19. Kupujúci na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 1. CENA ZA TOVAR A SPÔSOBY PLATBY

 1. Ceny tovaru uvedené na webovej stránke sú zmluvné a platia pre danú objednávku v čase jej podania kupujúcim. Ceny v prehľadoch a ponukách na webovej stránke sú uvedené bez DPH aj vrátane DPH a ceny sú tiež vrátane všetkých ostatných daní a poplatkov s výnimkou dopravy a prípadného poplatku za zvolený spôsob platby. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia vo webovom rozhraní internetového obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho predávať tovar za individuálne dohodnutých cenových podmienok.

 2. Ku kúpnej cene sa pripočíta DPH v zákonnej výške.

 3. Tovar zasielaný poštou alebo prepravnou službou bude spoplatnený podľa platného cenníka na webovej stránke v časti Doručenie a spôsoby platby, https://www.vypredajobliecok.sk/ako-nakupovat/.

 4. V prípade ťažkých a objemných zásielok sa cena určí podľa platného cenníka dopravcu a bude odsúhlasená kupujúcim.

 5. Kupujúci môže zaplatiť cenu tovaru podľa kúpnej zmluvy a prepravné predávajúcemu podľa svojho výberu uvedeného v objednávke nasledovným spôsobom:

 

 1. Platba vopred bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho 2200968963/2010. V prípade platby vopred bankovým prevodom predávajúci vystaví kupujúcemu zálohovú faktúru, na základe ktorej kupujúci uhradí cenu v plnej výške. V prípade, že sa tovar zasiela poštou alebo prepravnou službou, nebude účtované prepravné a/alebo
 2. dobierka na mieste určenom kupujúcim v objednávke a/alebo
 3. Platbu "Twisto Pay" poskytuje spoločnosť Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 19085, so sídlom Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, na základe faktúry Twisto, a to postúpením pohľadávky na úhradu platby s predĺženou splatnosťou na spoločnosť Twisto payments a.s., za podmienok uvedených vo"Všeobecných obchodných podmienkach pre zákazníkov služby "TWISTO"". V prípade, že kupujúci využije službu "Twisto Pay" sprostredkovanú predávajúcim a poskytovanú spoločnosťou Twisto payments a.s., je kupujúci povinný uhradiť platbu (t.j. celkovú kúpnu cenu a náklady na dopravu) do 14 dní odo dňa dodania tovaru. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza vyplnením objednávky Kupujúcim, akceptovaním objednávky Predávajúcim (písomným potvrdením e-mailom) a zaplatením objednaného tovaru Kupujúcim alebo využitím služby "Twisto". Kupujúci súhlasí s tým, že výberom služby Twisto Pay v nákupnom košíku Predávajúceho a po následnom schválení platby spoločnosťou Twisto, Kupujúci akceptuje"Všeobecné obchodné podmienky pre zákazníkov "TWISTO"a/alebo
 4. Prípadne prostredníctvom iných platobných metód/možností uvedených v čase uzavretia zmluvy na webovej stránke - e-shope predávajúceho.
 1. V prípade dobierky je kúpna cena splatná pri prevzatí objednaného tovaru.

 2. Ak je to v obchodných vzťahoch obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru o platbách uskutočnených na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho spolu s dodaným tovarom.

 3. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

 4. Ak platba kupujúceho predávajúcemu spĺňa podmienky na to, aby podliehala evidencii tržieb podľa zákona č. 112/2016 Z. z. o evidencii tržieb, potom platí nasledovné: "Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný prijatú tržbu zaevidovať u správcu dane online; v prípade technickej poruchy potom najneskôr do 48 hodín."

 5. Ak je niektorá zo zmluvných strán v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby podľa zmluvy, druhá zmluvná strana je oprávnená požadovať úrok z omeškania v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak je Kupujúci podnikateľom, pre prípad nesplnenia jeho peňažného záväzku sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 0,1 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

 6. Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 10 (desiatich) dní odo dňa, keď mu to predávajúci, dopravca alebo iná osoba umožnili, alebo ak odmietne tovar bezdôvodne prevziať, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny tovaru.

 7. Predávajúci je oprávnený bez zbytočného odkladu odstúpiť od Zmluvy v prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny o viac ako 10 dní a najmä v prípade porušenia iných povinností Kupujúceho vyplývajúcich zo Zmluvy, týchto VOP a/alebo zákona.

 8. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu vzniknutej škody.

 9. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že konečné ceny výrobkov sú uvedené po zaokrúhlení na celé koruny v súlade s príslušnými právnymi predpismi, takže v konkrétnych situáciách môže dôjsť k miernej odchýlke konečného súčtu všetkých zakúpených výrobkov od takto uvedenej kúpnej ceny, a to z dôvodu zaokrúhlenia na celé koruny. Podrobný rozpis kúpnej ceny vrátane halierov je vždy uvedený v košíku kupujúceho.

 10. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri stanovenom počte kusov akciového tovaru alebo počas stanoveného obdobia. Pôvodnou cenou sa rozumie cena tovaru/služby, za ktorú predávajúci ponúkal predmetný tovar/službu bez zohľadnenia prípadných bonusov, marketingových akcií na podporu predaja a iných zľavových akcií na e-shope prevádzkovanom predávajúcim, prípadne cena nezáväzne odporúčaná výrobcom alebo distribútorom, pričom sa vždy zobrazí cena, ktorá lepšie odráža cenovú úroveň produktu na trhu.

 11. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzavretiu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, najmä v prípade, ak si kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom alebo chybou predávajúceho a/alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s článkom IX týchto VOP, a to aj po tom, ako kupujúcemu doručí e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. V takom prípade je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho. Príkladmi prípadov, kedy môže dôjsť k nesprávnemu zverejneniu ceny, sú najmä tieto prípady: a) cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje kúpnu cenu); b) cena tovaru je nadhodnotená alebo chýba jedna alebo viac číslic; c) zľava na tovar presahuje 50%, pričom tovar nie je súčasťou špeciálnej marketingovej akcie alebo predajnej akcie označenej špeciálnym symbolom a pod. Predávajúci upozorňuje na skutočnosť, že informačný systém predávajúceho môže automaticky indikovať, že tovar je zľavnený alebo vo výpredaji a pod. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zľavnený alebo či nedošlo k zjavnej chybe v cene tovaru, je preto Kupujúci povinný kontaktovať Predávajúceho a overiť si informáciu o správnosti ceny.

 1. PREPRAVA A DODÁVKA TOVARU

 1. Dodávky objednaného tovaru sa uskutočnia čo najskôr podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností. Miesto odberu sa určuje na základe objednávky kupujúceho. Maximálna lehota na dodanie tovaru je 14 (štrnásť) dní odo dňa uzavretia zmluvy alebo od zaplatenia kúpnej ceny, ak má byť zaplatená pred dodaním tovaru. Ak okolnosti nasvedčujú tomu, že táto lehota nebude dodržaná, predávajúci kontaktuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky pred uplynutím tejto lehoty.

 2. Doručenie na adresu určenia zabezpečuje predávajúci jedným zo spôsobov podľa výberu predávajúceho.

 3. Zásielka s objednaným tovarom obsahuje originál daňového dokladu, návod na použitie tovaru a záručný list (ak bol vydaný).

 4. Objednaný tovar môže byť doručený kuriérskou službou podľa výberu kupujúceho v jeho objednávke.

 5. Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe dopravy, ako je uvedený v týchto všeobecných obchodných podmienkach, pričom v takom prípade znáša riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy kupujúci.

 6. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v jeho objednávke, je kupujúci povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo nevyhnutné náklady spojené s iným spôsobom dodania.

 7. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nesmie kupujúci zásielku od dopravcu prevziať.

 8. Ak by z akéhokoľvek dôvodu došlo k odoslaniu objednaného tovaru vo viacerých zásielkach/etapách, kupujúci a predávajúci sa dohodli, že jednotlivé zásielky budú považované za čiastkové kúpne zmluvy a ich uzavretie sa uskutoční spôsobom uvedeným v článku 2 týchto VOP, a to vo vzťahu ku každej zásielke, t. j. predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie (akceptáciu) každej čiastkovej časti objednávky, a to na e-mailovú adresu uvedenú v osobnom účte alebo v objednávke. Kupujúci berie na vedomie, že uzavretie jednej čiastkovej kúpnej zmluvy (vo vzťahu k časti jeho objednávky) ho neoprávňuje na uzavretie ďalších čiastkových kúpnych zmlúv vo vzťahu k ostatným častiam jeho objednávky. V prípade dodania objednaného tovaru po častiach a uzatvorenia čiastkových kúpnych zmlúv sa náklady na služby spojené s dodaním tovaru vo vzťahu k celej objednávke (napr. náklady na dopravu alebo náklady na dobierku) priraďujú a účtujú v plnej výške s prvou uzatvorenou čiastkovou zmluvou, a to vo výške, ktorú si Kupujúci dohodol v e-shope Predávajúceho pri odoslaní objednávky. Nárok Predávajúceho na úhradu nákladov na doručovacie služby zaniká (a Predávajúci tieto náklady uhradí, ak ich Kupujúci uhradil) len v prípade, ak dôjde k platnému zrušeniu všetkých uzatvorených čiastkových zmlúv v rámci jednej objednávky a zároveň (ak je to relevantné) Predávajúci informoval Kupujúceho, že všetky doteraz neakceptované časti objednávky už nebudú (z akéhokoľvek dôvodu) akceptované. V prípade platby tovaru na dobierku zaniká právo na úhradu nákladov na služby spojené s dodaním tovaru z objednávky aj neakceptovaním tovaru z prvej uzatvorenej čiastkovej kúpnej zmluvy.

 9. Dodacie lehoty sa predlžujú v prípade, že predávajúcemu dočasne alebo trvalo bráni v plnení vyššia moc, ako napríklad mimoriadna nepredvídateľná a neodvrátiteľná prekážka, ktorá vznikla nezávisle od jeho vôle, vrátane následkov pandémie alebo vojny a akéhokoľvek podobného konfliktu. To platí aj v prípade, ak takéto okolnosti nastanú v prípade dodávateľov a subdodávateľov Predávajúceho alebo ak ide o výpadok vlastnej prevádzky Predávajúceho. Uvedené sa vzťahuje aj na okolnosti, ktoré by v prípade splnenia vyššie uvedených podmienok zabránili Predávajúcemu plniť Kupujúcemu.

 10. Dohoda zmluvných strán o dodaní tovaru k neskoršiemu dátumu, ako je dohodnuté v zmluve, nemá vplyv na pôvodný dátum platby.
 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Kupujúci-spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v predĺženej lehote 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď on alebo ním určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme dodávku tovaru (v prípade zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodávka niekoľkých častí, má právo odstúpiť od zmluvy do 30 dní odo dňa, keď on alebo ním určená tretia osoba - iná ako dopravca - prevezme poslednú dodávku tovaru). Odstúpenie od zmluvy musí byť zaslané predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

 2. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno okrem iného odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od zmluvy o dodávke tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nemožno z hygienických dôvodov vrátiť, a od zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak bol poškodený pôvodný obal.

 3. Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ informovať predávajúceho o svojom odstúpení od zmluvy jednostranným právnym úkonom (napríklad listom zaslaným prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom na adresu info@vypredajobliecok.sk). Spotrebiteľ môže na odstúpenie od zmluvy použiť priložený vzorový formulár na webovej stránke predávajúceho (nie je to však jeho povinnosťou), v takom prípade predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí spotrebiteľovi jeho prijatie v textovej podobe.

 4. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím príslušnej lehoty.

 5. Spotrebiteľ berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, keď to ustanovuje zákon, napríklad v prípade:

 1. zmluvy na dodávku tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 2. zmluvy o poskytovaní služieb, ktoré predávajúci splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 3. zmluva o dodávke tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 4. zmluvy na dodávku tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 5. zmluvy o oprave alebo údržbe vykonanej na mieste určenom kupujúcim na žiadosť kupujúceho; to však neplatí v prípade následných opráv iných ako požadovaných alebo dodávky náhradných dielov iných ako požadovaných;
 6. zmluva o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ vyňal z obalu a ktorý nemožno vrátiť z hygienických dôvodov;
 1. Kupujúci-spotrebiteľ berie na vedomie, že ak predávajúci poskytne kupujúcemu-spotrebiteľovi spolu s tovarom bezplatný bonus alebo darček, je príslušná darovacia zmluva medzi spotrebiteľom a kupujúcim uzatvorená s odkladacou podmienkou, že ak Spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy na tovar, v súvislosti s ktorým bol Spotrebiteľovi poskytnutý darček alebo bezplatný bonus, príslušná darovacia zmluva zaniká a Spotrebiteľ je povinný vrátiť Predávajúcemu darček alebo iný bezplatný bonus poskytnutý spolu s tovarom z kúpnej zmluvy.

 2. Ak kupujúci - spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci mu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, vráti všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti spotrebiteľovi finančné prostriedky prijaté iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu nevznikli žiadne dodatočné náklady. Ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, Predávajúci uhradí Spotrebiteľovi náklady na doručenie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia.

 3. Kupujúci - spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci - spotrebiteľ zašle tovar späť Predávajúcemu pred uplynutím 14 dní. Ak Kupujúci - spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu - spotrebiteľovi skôr, ako mu Kupujúci - spotrebiteľ odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar bol Predávajúcemu riadne a včas doručený.

 4. Kupujúci - spotrebiteľ týmto berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 1820 ods. 1 písm. g). Občianskeho zákonníka znáša všetky náklady spojené s vrátením tovaru v rámci odstúpenia od zmluvy späť predávajúcemu.

 5. Kupujúci-spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti.

 6. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho - spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.
 1. Predávajúci upozorňuje kupujúceho - spotrebiteľa, že jeho vyššie uvedené právo na odstúpenie od zmluvy nemožno chápať ako možnosť bezplatne si tovar vypožičať a po 30 dňoch ho vrátiť. Kupujúci - spotrebiteľ má právo nakladať s tovarom len takým spôsobom, ktorý je nevyhnutný na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Ak Kupujúci - spotrebiteľ manipuluje s tovarom v rozpore s predchádzajúcou vetou, v dôsledku čoho je vrátený tovar poškodený, opotrebovaný, použitý, zodpovedá Kupujúci - spotrebiteľ za zníženie hodnoty vráteného tovaru a Predávajúci môže v súlade s týmto článkom VIII. ods. 5) započítať svoju pohľadávku na náhradu takto vzniknutej škody voči pohľadávke Kupujúceho - spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny za tovar.
 1. Kupujúci - spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb, ktoré predávajúci splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho - spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 2. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo jej časti s okamžitou účinnosťou v súlade s § 2001 Občianskeho zákonníka, a to najmä v prípadoch, ak:

 1. objednaný tovar už nie je dostupný na sklade predávajúceho a/alebo
 2. objednaný tovar sa už nevyrába a/alebo
 3. objednaný tovar sa už nedodáva predávajúcemu a/alebo
 4. cena objednaného tovaru sa výrazne zmenila oproti dohodnutej kúpnej cene podľa objednávky a/alebo
 5. došlo k chybe a/alebo administratívnej a/alebo technickej chybe v ponuke, identifikácii, popise tovaru a/alebo k chybnému alebo inak nesprávnemu uverejneniu ceny tovaru na internetovej stránke predávajúceho a/alebo
 6. kupujúci je v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny tovaru viac ako 14 dní a/alebo
 7. Kupujúci je v omeškaní s prevzatím objednaného tovaru do desiatich (10) dní odo dňa, keď je predávajúci, dopravca alebo iná osoba oprávnená prevziať tovar, a/alebo
 8. Predávajúci má dôvodné podozrenie, že kupujúci uviedol v objednávke tovaru chybné, nepravdivé alebo zavádzajúce údaje.
 9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej s kupujúcim - podnikateľom bez uvedenia dôvodu kedykoľvek až do okamihu prevzatia tovaru podnikateľom, pričom v takom prípade predávajúci vráti podnikateľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to na bankový účet, z ktorého bola kúpna cena zaplatená.
 1. V prípadoch, kedy má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo jej časti aj v prípadoch, keď tak ustanovuje zákon.
 1. KVALITA PRI PREVZATÍ A PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

 1. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b.

 2. V súlade s § 2161 Občianskeho zákonníka predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že ním objednaný tovar pri prevzatí nemá vady, t. j. najmä, že v čase, keď spotrebiteľ tovar prevzal, má tovar vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, a ak k dohode nedošlo, že má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru, a že na základe reklamy vykonanej predávajúcim je tovar spôsobilý na použitie, predávajúci uvádza, na aké účely sa tovar tohto druhu používa alebo na aké účely sa tovar tohto druhu obvykle používa, tovar zodpovedá akosti alebo vyhotoveniu dohodnutej vzorky alebo exemplára, ak bola akost alebo vyhotovenie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára, tovar má primerané množstvo, mieru alebo hmotnosť a zodpovedá požiadavkám právnych predpisov. Rozdiel vo farebných odtieňoch v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach však nemožno považovať za vadu tovaru.

 3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že vec:

  1. zodpovedá dohodnutému opisu, typu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,
  2. je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil,
  3. sa dodáva s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

 4. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že okrem dohodnutých vlastností:

  1. predmet je vhodný na účel, na ktorý sa bežne používa, a to aj s ohľadom na práva tretích strán, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania v odvetví, ak neexistujú technické normy,
  2. vec zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a to aj s prihliadnutím na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä na reklamu alebo označenie,
  3. predmet sa dodáva s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a ďalších návodov na použitie, ktoré môže kupujúci primerane očakávať, a
  4. predmet zodpovedá kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo vzorke, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím zmluvy.

 5. Uvedený odsek sa neuplatňuje, ak predávajúci pred uzavretím zmluvy výslovne upozornil kupujúceho, že niektorá vlastnosť veci sa líši, a kupujúci s tým pri uzavretí zmluvy výslovne súhlasil.

 6. Sťažnosť nie je opodstatnená, najmä ak:

  1. vada bola prítomná v čase prevzatia a pre túto vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny
  2. závadu spôsobil kupujúci a bola spôsobená nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, nadmerným zaťažením, zásahom kupujúceho alebo mechanickým poškodením
  3. používanie tovaru v podmienkach, ktoré nie sú bežné z hľadiska teploty, prašnosti, vlhkosti, chemických a mechanických vplyvov prostredia
  4. závada bola spôsobená vonkajšou udalosťou, ktorú predávajúci nemohol ovplyvniť (prírodné katastrofy, vyššia moc, stav elektrickej siete)
  5. úžitkové a estetické hodnoty tovaru boli predčasne vyčerpané nedbalým používaním
  6. ide o prirodzené vlastnosti prírodných materiálov, nie o vadu (vadou tovaru nie je bežná farebná alebo štrukturálna odlišnosť prírodných alebo textilných materiálov, maľovaných, obkladaných alebo olejovaných povrchov, typické vlastnosti dreva alebo bambusu vrátane zápachu alebo drobné rozmerové odchýlky čalúnenia nábytku v rámci tolerancie.
  7. vada sa na tovare neprejaví ani po dôkladnej odbornej prehliadke
  8. nekvalifikovaným zásahom, použitím neoriginálnych dielov, zmenou parametrov alebo ak je vada spôsobená úpravou tovaru kupujúcim alebo treťou stranou
  9. závada sa neprejavila v záručnej dobe

 7. Vadou nie je opotrebenie spôsobené bežným používaním alebo v prípade použitej veci opotrebenie zodpovedajúce rozsahu jej predchádzajúceho používania.

 8. V súlade s § 2161 ods. 5 Občianskeho zákonníka vo vzťahu k spotrebiteľovi, ak sa vada prejaví v priebehu 12 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej Kupujúci nemôže tovar užívať, ak na vadu oprávnene upozornil. Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak vadu sám spôsobil.

 9. V súlade s § 2165 ods. 1 Občianskeho zákonníka je kupujúci - spotrebiteľ oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare, najneskôr v lehote dvadsiatich štyroch (24)mesiacov ododňa prevzatia tovaru, to neplatí, ak ide o tovar predávaný za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, pre opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním tovaru alebo ak ide o použitý tovar pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí spotrebiteľom, ak to vyplýva z povahy tovaru.

 10. Kupujúci - podnikateľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na tovare, najneskôr v lehote dvanástich (12 ) mesiacov odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na Kupujúceho - podnikateľa, a to aj v prípade, že sa prejaví neskôr, a/alebo prípadne v lehote určenej Predávajúcim v popise tovaru s ohľadom na záručné lehoty poskytované dodávateľom a/alebo výrobcom zakúpeného tovaru. To neplatí v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu alebo v dôsledku vady, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci alebo v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mala vec pri prevzatí Kupujúcim, ak je to z povahy veci zrejmé.

 11. Predávajúci vydá kupujúcemu najneskôr pri prevzatí tovaru potvrdenie o záruke za akosť (ďalej len"záručný list") v textovej forme. Záručný list musí byť napísaný jasným a zrozumiteľným jazykom. V prípade, že predávajúci nevystaví kupujúcemu záručný list, slúži ako záručný list daňový doklad - faktúra.

 12. V súlade s § 2169 Občianskeho zákonníka, ak vec nemá vlastnosti uvedené v § 2161 Občianskeho zákonníka, môže spotrebiteľ požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ak zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neprimerane nákladný v porovnaní s iným spôsobom; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre Kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä s ohľadom na závažnosť vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady. Ustanovenia § 1923, § 2106 a § 2107 Občianskeho zákonníka o právach z vadného plnenia sa tu nepoužijú.

 13. V súlade s § 2171 Občianskeho zákonníka môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy, ak:

  1. predávajúci odmietol vadu odstrániť alebo ju neodstránil v súlade s § 2170 ods. 1 a 2,
  2. závada sa prejavuje opakovane,
  3. chyba je podstatným porušením zmluvy, alebo
  4. z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

 14. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o nepodstatnú vadu; má sa za to, že vada nie je nepodstatná. Ustanovenia § 2110 a 2111 sa neuplatňujú. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo mu vec odovzdal alebo čo mu kupujúci preukázal, že vec odoslal.

 15. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o tom, aké právo si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Kupujúci nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci požiadal o odstránenie vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak má vec vadu, môže Kupujúci požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ak zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo v porovnaní s iným spôsobom neúmerne nákladný; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre Kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak je to nemožné alebo neúmerne nákladné, pričom sa prihliada najmä na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.

 16. Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou veci bez vady a vadnej veci, ktorú kupujúci dostal. V prípade výmeny tovaru pokračuje predchádzajúca záručná doba alebo doba zodpovednosti za vady a nezačína plynúť nová doba.

 17. V súlade s § 2172 Občianskeho zákonníka sa práva z vád (reklamácie) uplatňujú u predávajúceho, a to na adrese určenej primárne na doručovanie odstúpení od zmluvy, reklamácií a nárokov z vád tovaru predávajúcemu:Veľké dráhy 74e, 664 61 Opatovice. Kupujúci je riadne oprávnený uplatniť reklamáciu aj prostredníctvom online formulára cez formulár predávajúceho: Formulár na reklamáciu tovaru a/alebo e-mailom na adresu: info@vypredajobliecok.sk. Reklamácia musí obsahovať: 1) úplný popis označenia a identifikácie objednávky a tovaru Kupujúceho (odporúčame priložiť kópiu alebo identifikáciu objednávky/faktúry), 2) riadny a preukazný popis vady tovaru vrátane jej riadneho zdokumentovania (napr. riadny popis vady a/alebo fotografie) a 3) následnú voľbu a uplatnenie nároku Kupujúceho - spotrebiteľa v súlade s článkom X. ods. 6) týchto VOP.

 18. Predávajúci je povinný bezodkladne zaslať kupujúcemu písomné potvrdenie o prijatí reklamácie a o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

 19. Ak kupujúci reklamuje poškodený tovar zo súpravy (t. j. z viacerých kusov v balení), zvyčajne stačí poslať predávajúcemu fotografie alebo video tovaru, ktorý kupujúci považuje za chybný, alebo len poškodenú časť, nie celú súpravu. To platí aj v prípade, ak sa výrobok skladá z viacerých častí a kupujúci si uplatňuje nárok len na jednu časť. Predávajúci odporúča zaslať tovar najlepšie v originálnom obale alebo inak vhodne zabalený. Tovar nie je možné zaslať predávajúcemu na dobierku.

 20. Stav tovaru, ktorý kupujúci požaduje preskúmať, musí spĺňať základné hygienické normy, aby bolo možné preskúmať jeho stav a zistiť vady. Predávajúci odporúča, aby bol tovar zaslaný na reklamáciu riadne vyčistený. V prípade, že stav tovaru predloženého Predávajúcemu na posúdenie opodstatnenosti reklamovaných vád nebude spĺňať elementárne hygienické požiadavky potrebné na preskúmanie jeho stavu, bude takýto tovar zaslaný späť Kupujúcemu.

 21. Predávajúci nie je povinný poskytnúť kupujúcemu náhradný tovar počas doby vybavovania reklamácie.

 22. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch v primeranej lehote troch (3) dní, Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný podľa druhu výrobku alebo služby potrebný na odborné posúdenie závady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

 23. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu finančné prostriedky prijaté od kupujúceho rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijal, ak sa s kupujúcim nedohodne inak.

 24. Záruka za akosť tovaru v zmysle § 2113 Občianskeho zákonníka sa poskytuje kupujúcemu v závislosti od záruky za akosť tovaru poskytnutej výrobcom tovaru. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode priloženom k tovaru alebo v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné tovar používať, platia zákonné ustanovenia o záruke za akosť tovaru. Predávajúci poskytne kupujúcemu informácie o záruke za akosť konkrétneho druhu tovaru aj na základe jeho telefonického alebo e-mailového dopytu adresovaného predávajúcemu.
 1. OCHRANA ÚDAJOV

 1. Predávajúci plní svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR") týkajúcu sa spracúvania osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia Kúpnej zmluvy, na účely rokovaní o Kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností Predávajúceho prostredníctvom samostatného dokumentu.

 2. Kupujúci, ktorý je zároveň fyzickou osobou, súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle bodu 4 písm. a) zákona č. 110/2019 Z. z. o spracúvaní osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len"zákon o spracúvaní osobnýchúdajov") správcom, a to všetkých osobných údajov, ktoré správcovi poskytne (ďalej len"osobné údaje"), najmä meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo a prípadne ďalšie údaje, ako je dátum narodenia.

 3. Kupujúci, ktorý je zároveň fyzickou osobou, súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa predchádzajúceho odseku za účelom zriadenia a vedenia používateľského účtu Kupujúceho v rámci e-shopu, uzatvárania a plnenia zmlúv medzi Kupujúcim a Správcom, za účelom zlepšovania a rozširovania služieb Kupujúceho (najmä zlepšovania celkového fungovania e-shopu, pridávania funkcionalít a pod.), a ak si Kupujúci nezvolí inú možnosť, aj za účelom ponuky obchodu alebo služieb (zasielanie obchodných oznámení a newsletterov).

 4. Kupujúci súhlasí v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti) v znení neskorších predpisov so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu alebo telefónne číslo kupujúceho. Predávajúci si svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 GDPR súvisiacu so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní prostredníctvom samostatného dokumentu.

 5. Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookie do svojho počítača. V prípade, že nákup na webovej stránke je možné uskutočniť a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy splniť bez ukladania súborov cookie na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 6. Zásady a podmienky spracúvania osobných údajov predávajúceho sú uvedené a prístupné kupujúcemu na webovom sídle s týmto odkazom: https: //www.vypredajobliecok.sk/ochrana-osobnich-udaju/.

 7. Kupujúci tiež berie na vedomie, že:


  1. ak sa nerozhodne inak, jeho osobné údaje môže prevádzkovateľ spracúvať aj na účely ponuky obchodu, uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy;
  2. nebudú spracúvané jeho citlivé údaje v zmysle zákona o spracúvaní osobných údajov;
  3. svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne a na dobu neurčitú;
  4. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať jeho osobné údaje v plnom rozsahu až do doby, kým Kupujúci nepožiada o ich likvidáciu;
  5. kupujúci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to písomne alebo zo svojej e-mailovej adresy;
  6. jeho osobné údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať manuálne a automatizovane prostredníctvom svojich zamestnancov a tiež prostredníctvom sprostredkovateľov poverených Prevádzkovateľom na základe písomnej zmluvy, ktorí budú na základe tejto zmluvy povinní chrániť osobné údaje Kupujúceho minimálne v rovnakom rozsahu ako Prevádzkovateľ;
  7. s výnimkou vyššie uvedeného Prevádzkovateľ ani sprostredkovateľ neposkytnú osobné údaje Kupujúceho iným tretím osobám, s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú administratívnu, účtovnú a technickú podporu prevádzky e-shopu;
  8. zamestnanci Prevádzkovateľa alebo Spracovateľa, iné fyzické osoby, ktoré budú spracúvať osobné údaje Kupujúceho na základe zmluvy s Prevádzkovateľom alebo Spracovateľom, a iné osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi Prevádzkovateľa alebo Spracovateľa pri výkone svojich zákonných oprávnení a povinností, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť osobných údajov Kupujúceho, pričom táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo príslušnej práce;
  9. má práva vyplývajúce zo spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom, najmä právo požadovať od Prevádzkovateľa informácie o spracúvaní svojich osobných údajov, ktoré je Prevádzkovateľ povinný Kupujúcemu bez zbytočného odkladu poskytnúť. Obsah informácie je určený ustanoveniami zákona o spracúvaní osobných údajov. Prevádzkovateľ má právo požadovať za poskytnutie informácie primeranú úhradu, ktorá nesmie presiahnuť náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. Povinnosť Prevádzkovateľa poskytnúť Kupujúcemu informácie môže v mene Kupujúceho splniť sprostredkovateľ;
  10. v prípade, ak sa Kupujúci domnieva, že Prevádzkovateľ alebo Spracovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života dotknutej osoby alebo v rozpore so Zákonom o ochrane osobných údajov, najmä ak sú jeho osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže Kupujúci požiadať Prevádzkovateľa alebo Spracovateľa o vysvetlenie a/alebo požadovať, aby Predávajúci alebo Spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav, najmä požadovať blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu svojich osobných údajov. Ak sa takáto žiadosť Kupujúceho ukáže ako oprávnená, Prevádzkovateľ alebo Spracovateľ bezodkladne odstráni závadný stav;
  11. Prevádzkovateľ splnil svoju povinnosť a oznámil svoj zámer spracúvať osobné údaje Kupujúcich Úradu na ochranu osobných údajov;
  12. Prevádzkovateľ a Spracovateľ sú povinní prijať potrebné opatrenia, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom Kupujúceho, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom alebo k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Táto povinnosť platí aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
 1. LICENČNÉ PODMIENKY, PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA.

 1. S výnimkou neprevoditeľného osobného práva na používanie e-shopu v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, kupujúci používaním e-shopu alebo uzatvorením kúpnej zmluvy s predávajúcim nenadobúda žiadne práva duševného vlastníctva k právam duševného vlastníctva predávajúceho, ani práva duševného vlastníctva, obchodné mená, registrované ochranné známky iných osôb.

 2. Kupujúci nie sú oprávnení vytvárať odvodené diela na základe webovej stránky.
 1. ZMENY VŠEOBECNÝCH PODMIENOK

 1. Pri výklade týchto Všeobecných obchodných podmienok sa uplatňuje aj prax, ktorá sa vytvorí medzi zmluvnými stranami, ale ani takáto prax nemôže sama o sebe zmeniť text (podmienky) týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 2. Predávajúci môže tieto všeobecné obchodné podmienky alebo akékoľvek ďalšie podmienky týkajúce sa predaja a služieb poskytovaných predávajúcim z času na čas zmeniť, napríklad v dôsledku zmien platných zákonov, vylepšení alebo iných zmien služieb. Predávajúci je oprávnený zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky najmä vtedy, ak potreba takejto zmeny vyplýva z právnych predpisov krajiny, v ktorej sa predaj a poskytovanie Služieb Predávajúcim uskutočňuje.

 3. Pokračovaním v používaní e-shopu po zmene týchto všeobecných obchodných podmienok a zadaním objednávky vyjadruje kupujúci svoj súhlas so zmeneným znením týchto všeobecných obchodných podmienok alebo so zmeneným znením súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 4. Predávajúci sa zaväzuje zverejniť oznámenie o zmenách Podmienok na svojej webovej stránke. Zmeny sa nebudú uplatňovať so spätnou platnosťou. Zmeny týkajúce sa nových funkcií konkrétnej Služby alebo zmeny vykonané z právnych dôvodov však nadobudnú účinnosť okamžite. Ak Kupujúci nesúhlasí so zmenenými podmienkami, je povinný prestať používať e-shop.

 5. Kupujúci sa zaväzuje pravidelne kontrolovať znenie Všeobecných obchodných podmienok.
 1. PREDKLADANIE

 1. Dodacia adresa predávajúceho je adresa jeho sídla zapísaná v obchodnom registri v deň odoslania zásielky.

 2. Každá zásielka zaslaná predávajúcemu sa považuje za doručenú okamihom jej prijatia predávajúcim. Ak Predávajúci neprevezme zásielku na svojej doručovacej adrese, zásielka sa považuje za doručenú desiatym dňom od jej uloženia u poskytovateľa poštových služieb, a to bez ohľadu na dôvod nedoručenia (t. j. zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak sa adresát odsťahoval a podobne).

 3. Doručovacia adresa kupujúceho je adresa, ktorú kupujúci uviedol pri registrácii, pri vytváraní svojho používateľského účtu alebo pri objednávaní tovaru, prípadne iná adresa, ktorú kupujúci následne poskytne predávajúcemu alebo uvedie v nastaveniach svojho používateľského účtu.

 4. Každá zásielka zaslaná kupujúcemu sa považuje za doručenú okamihom jej prevzatia kupujúcim. Ak Kupujúci neprevezme zásielku na svojej doručovacej adrese, zásielka sa považuje za doručenú desiatym dňom od jej uloženia u poskytovateľa poštových služieb, a to bez ohľadu na dôvod nedoručenia (t. j. zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak sa adresát odsťahoval a podobne).

 5. Vyššie uvedené spôsoby nevylučujú doručovanie pošty inými spôsobmi, ktoré povoľuje zákon, t. j. napr. prostredníctvom dátovej schránky.
 1. ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÁVOMOC.

 1. Tieto podmienky používania e-shopu a/alebo uzatvárania kúpnych zmlúv prostredníctvom elektronickej komunikácie na diaľku alebo priamej účasti strán sa riadia výlučne právom Českej republiky podľa článku XVI ods. 9.

 2. Používaním e-shopu a/alebo uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadrujú kupujúci svoj súhlas s vyššie uvedenou voľbou práva Českej republiky, ak môžu takýto súhlas platne udeliť. S takouto voľbou potom súhlasí aj predávajúci.
 1. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci si neúčtuje žiadne náklady v súvislosti s komunikáciou na diaľku. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s použitím týchto prostriedkov komunikácie na diaľku, najmä náklady na odchádzajúce telefónne hovory, náklady na prístup na internet a pod. Náklady na používanie týchto komunikačných prostriedkov sú v bežnej výške v závislosti od tarify telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci využíva.

 2. Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa s prípadnou reklamáciou priamo na predávajúceho.

 3. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, webová stránka:  adr.coi.cz . Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odrje. Na riešenie všetkých sporov medzi predávajúcim a kupujúcim sú výlučne miestne a vecne príslušné súdy Českej republiky.

 4. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz kontaktné miesto podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

 5. Predávajúci nie je vo vzťahu k spotrebiteľovi viazaný žiadnymi etickými kódexmi v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

 6. Všetky ostatné informácie a skutočnosti, ktoré je predávajúci povinný oznámiť spotrebiteľovi podľa § 1811 ods. 2 a § 1820 ods. 1 Občianskeho zákonníka a ktoré nie sú zrejmé z príslušných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok, vyplývajú z konkrétnej objednávky spotrebiteľa.

 7. Pokiaľ si kupujúci nezvolí inak, kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení od predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

 8. Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookie do svojho počítača. V prípade, že nákup je možné uskutočniť vo webovom rozhraní e-shopu a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné splniť bez ukladania súborov cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 9. Všetky zmluvné vzťahy vrátane týchto VOP sa riadia právom Českej republiky. Ak je Kupujúci spotrebiteľom, vzťahy neupravené VOP sa riadia Občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúcim Podnikateľ, vzťahy neupravené VOP a Občianskym zákonníkom.

 10. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia na webovej stránke predávajúceho a v znení neskorších zmien sa vzťahujú na všetky objednávky zadané v tento deň alebo po ňom. Dňom uverejnenia týchto Všeobecných obchodných podmienok prestávajú platiť predchádzajúce Všeobecné obchodné podmienky, čo však nemá vplyv na kúpne zmluvy uzatvorené podľa predchádzajúceho znenia Všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok, čo však nemá vplyv na kúpne zmluvy uzavreté predtým podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Nová verzia Všeobecných obchodných podmienok bude zverejnená na webovej stránke predávajúceho.

 11. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Osobitné dojednania s Kupujúcim v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré by s nimi boli v rozpore.

 12. Všetky informácie o tovare uvedené na webovej stránke predávajúceho majú informatívny charakter a nemožno z nich vyvodzovať žiadne právne dôsledky.

 13. Kontaktné údaje na uplatnenie práv spotrebiteľov:


  E-mail: info@vypredajobliecok.sk

 14. Všeobecné obchodné podmienky neposkytujú práva tretím stranám.

 15. Ak kupujúci a používateľ e-shopu poruší tieto všeobecné obchodné podmienky a ak predávajúci na toto porušenie nereaguje, neznamená to, že sa predávajúci vzdáva akýchkoľvek práv, ktoré mu môžu prináležať (napríklad práva pokračovať v budúcnosti v právnych krokoch potrebných na uplatnenie svojich práv).

 16. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok ukáže ako nevykonateľné, nemá to vplyv na žiadne iné ustanovenie.

 17. Ak niektorý záväzok podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktorý však netvorí ich podstatnú časť, je alebo sa stane nevykonateľným vcelku alebo sčasti, je plne oddeliteľný od ostatných ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nemá vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných záväzkov podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Ak sa dôvod neplatnosti týka len časti právneho úkonu, ktorú možno oddeliť od jeho ostatného obsahu, neplatná je len táto časť, ak možno predpokladať, že právny úkon by sa uskutočnil aj bez neplatnej časti, ak by strana neplatnosť včas rozpoznala.

 18. Ak kupujúci vyjadrí svoj nesúhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, nie je oprávnený ďalej používať e-shop, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 19. Kupujúci berie na vedomie, že ak navrhne zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, je oprávnený používať eshop a uzatvárať kúpne zmluvy s predávajúcim podľa týchto nezmenených všeobecných obchodných podmienok, a to až do doby, kým takúto zmenu predávajúci výslovne písomne neakceptuje alebo kým nedôjde k inej dohode medzi zmluvnými stranami.

 20. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto všeobecných obchodných podmienok zostávajú v platnosti aj po tom, ako kupujúci prestane používať eshop.

 21. K uzavretiu zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok môže dôjsť vo všetkých jazykových verziách uverejnených na webovej stránke. V prípade rozporu medzi viacerými jazykovými verziami týchto Všeobecných obchodných podmienok má prednosť český text.

 22. Nároky na zmluvné pokuty podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa nedotýkajú nárokov na náhradu škody v plnej výške.

Dňa 6.1.2023