Etický kódex

Etický kódex zamestnanca textilomanie s.r.o.

 

I. Tento Etický kódex je vydávaný spoločnosťou Textilomanie ako vnútorná smernice č. 1/2017, a to ako samostatná súčasť podmienok zamestnávania spoločnosti Textilomanie podľa § 306 Zákonníka práce, a je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti Textilomanie.

II. Tento Etický kódex upravuje najmä zásady správania a konania zamestnancov voči zákazníkom, spolupracovníkom, dodávateľom, tretím stranám aj medzi kolegami navzájom, a to v nadväznosti na príslušné právne, mravné a etické normy správania v spoločnosti a pri obchodnej praxi. 

III. Porušenie povinností a zásad ustanovených týmto Etickým kódexom bude chápané ako porušenie pracovných povinností zamestnanca so všetkými dôsledkami plynúcimi z príslušného pracovnoprávneho vzťahu. To môže viesť až k ukončeniu pracovného pomeru. 

IV. Tretie osoby majú právo upozorniť spoločnosť Textilomanie na porušenie povinností alebo zásad podľa tohto Etického kódexu a majú právo dostať odpoveď spoločnosti Textilomanie na akúkoľvek sťažnosť vrátane prípadne prijatých opatrení. Spoločnosť Textilomanie však nie je oprávnená oznamovať žiadne informácie, ktoré by mohli zasiahnuť do práv zamestnancov či tretích osôb, najmä na ochranu ich cti, osobnosti, súkromia, dobrého mena, obchodného tajomstva, dôverných informácií apod. 

V. Porušenie povinností či zásad podľa tohto Etického kódexu zakladá iba zodpovednostný vzťah konkrétneho zamestnanca voči spoločnosti Textilomanie a nezakladá samo o sebe žiadnu zodpovednosť spoločnosti Textilomanie alebo konkrétneho zamestnanca voči tretím osobám alebo orgánom. 

VI. Tento Etický kódex nadobúda účinnosť dňa 1.1.2017 a platí po dobu 10 rokov. 

VII. Tento Etický kódex bude uverejnený všetkými vhodnými prostriedkami tak, aby: 

       (i) s ním boli oboznámení všetci zamestnanci spoločnosti Textilomanie;

       (Ii) sa s ním mohli oboznámiť obchodní partneri a zákazníci spoločnosti Textilomanie a tretie osoby.

VIII. Tento Etický kódex znie:

1) Základné zásady, z ktorých vychádza Etický kódex spoločnosti Textilomanie:

Zamestnanec sa zaväzuje riadiť sa najmä príslušným právnym poriadkom, vnútornými predpismi spoločnosti Tetilomanie, všeobecnými pravidlami slušného správania a týmto Etickým kódexom.

Základnými hodnotami spoločnosti a ich zamestnancov sú:

- profesionalita

- nestrannosť

- prozákaznícky prístup

- spoľahlivosť

- rýchlosť a efektivita

- lojalita

- vzájomný rešpekt a podpora.

Zamestnanec v kontakte so zákazníkmi aj tretími osobami vystupuje za spoločnosť, obhajuje jej záujmy a dobré meno. Ďalej zachováva mlčanlivosť o všetkých citlivých informáciách a interných záležitostiach spoločnosti.

 

Zamestnanec dbá pokynov zástupcov spoločnosti a bezodkladne ich informuje o všetkých neštandardných situáciách na strane zákazníka, dodávateľa alebo tretej strany.

 

2) Ochrana majetku spoločnosti Textilomanie

 

Každý zamestnanec je zodpovedný za ochranu majetku spoločnosti Textilomanie. Majetok spoločnosti predstavuje hmotná aktíva ako je vybavenie a zariadenie, tovar, ďalej finančné prostriedky, duševné vlastníctvo, obchodné tajomstvo a dôverné informácie. Aby bol majetok spoločnosti chránený, musí byť náležite strážený. Každý na svojej pozícii sa podieľa zodpovedajúcim spôsobom na zabezpečenie a ochranu majetku. Nikto mimo spoločnosti Textilomanie nesmie mať napríklad prístup k firemným počítačom alebo dokumentom. Zamestnanci sú tiež povinní zabezpečiť, aby všetky firemné dokumenty boli získavané a uchovávané v súlade s platnými všeobecnými i firemnými predpismi.

 

3) Používanie prostriedkov

 

Prostriedky spoločnosti Textilomanie, ako napríklad hotovosť, pracovná sila, softvér, autá a zariadenia môžu byť použité iba k obvyklej obchodnej činnosti spoločnosti Textilomanie.

 

4) Styk s verejnosťou a médiami

 

Oficiálná verejná vyhlásenia spoločnosti Textilomanie sa poskytujú výhradne prostredníctvom zástupcov pre styk s verejnosťou. Bez predchádzajúceho schválenia by jednotliví zamestnanci nemali odpovedať menom alebo v zastúpení spoločnosti Textilomanie na akýmkoľvek verejnom fóre a v médiách vrátane internetu.

 

5) Ochrana osobných údajov

 

Spoločnosť Textilomanie rešpektuje platné zákony o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame alebo používame len na zákonné účely v nevyhnutnom rozsahu. Kladieme preto mimoriadny dôraz na organizačnú a technickú ochranu osobných dát proti neoprávnenému prístupu.

 

6) Zákaz používání vnitřních informací

 

Zamestnanci môžu niekedy prísť do styku s informáciami, ktoré sa týkajú spoločnosti Textilomanie alebo jej obchodnej činnosti a ktoré nie sú dostupné širokej verejnosti (napr. Informácie o dodávateľoch, obchodnej stratégie). Tieto tzv. "Vnútorné informácie" nesmie byť nikdy použité neoprávneným spôsobom. Zamestnanci sú povinní rovnako tak dodržiavať platné zákony o hospodárskej súťaži a nesmie uzatvárať akékoľvek formálne alebo neformálne dohody s konkurenciou.

 

7) Konflikt záujmov

 

Každý zamestnanec sa musí vyhýbať sa konfliktom vlastných súkromných záujmov či záujmov osôb jemu blízkych so záujmami spoločnosti Textilomanie, ktoré môžu vzniknúť pri jednania s obchodnými partnermi, zamestnancami alebo treťou stranou. Ak je zamestnanec v pozícii, že môže ovplyvniť obchodnú situáciu dodávateľa alebo zákazníka, musia oznámiť svojmu nadriadenému všetky finančné, vlastnícke alebo iné ovplyvňujúce záujmy (napr. Člen rodiny alebo blízky priateľ), ktoré sa v danej súvislosti zamestnanca týkajú. Bez písomného súhlasu konateľa, neuzavrie žiadny nadriadený pracovník, pracovný, ani mimopracovný pomer so zamestnancom, ktorého zárobková činnosť je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa.

 

8) Dary a odmeny - protikorupčné opatrenia

 

Za všetkých okolností sa musí zabezpečiť, aby obchodný styk (aj styk so zákazníkmi) prebiehal úplne nezávisle a nebol ovplyvnený inými záujmami, ako je obchodný záujem spoločnosti Textilomanie. Zamestnanec nesmie za účelom akékoľvek neoprávnené výhody pre seba či tretiu osobu a na úkor spoločnosti Textilomanie poskytovať ani prijímať dary, provízie, pôžičky, dovolenky, účasť na športovej alebo spoločenskej akcii či akýkoľvek iný prejav priazne, ktorých reálna hodnota by presahovala 40 EUR. Zamestnanec nesmie za vyššie uvedeným účelom nikdy prijímať ani ponúkať dar vo forme hotovosti. Zamestnanec, ktorému je ponúknutý dar, ktorý sa vymyká uvedeným limitom, musí takúto skutočnosť oznámiť svojmu nadriadenému. Akékoľvek výnimky z týchto limitov a zásad musí nadriadený schváliť vopred.

 

9) Zákaz diskriminácie

 

Dôstojnosť, ústretovosť a vzájomný rešpekt sú základom nášho vzájomného konanie a konanie s tretími stranami a najmä zákazníkov. Úplne odmietame všetky formy diskriminácie medzi zamestnancami a diskriminácii zákazníkov či tretích strán, z dôvodu rozdielnosti rasy, pohlavia, veku, národnosti, etnického pôvodu, politického zmýšľania, sexuálnej orientácie, náboženstva, sociálneho zázemia alebo nespôsobilosti. Od zamestnancov sa očakáva vzájomný rešpekt a spolupráca.

 

10) Zdravie a bezpečnosť

 

Každý zamestnanec je povinný dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a okamžite upozorniť na akékoľvek nedostatky, ktoré zistil.

 

11) Kontakt pre otázky Etického kódexu

 
Pre otázky týkajúce sa Etického kódexu alebo pre oznámenie o jeho porušenie je priamy nadriadený zamestnanca. Ďalšou možnosťou je kontaktovať povereného zástupca  vedenia spoločnosti Textilomanie. Otázky a sťažnosti môžu byť s ohľadom na ich povahu považované za prísne dôverné.