Podmienky ochrany osobných údajov

Vyhlásenie spoločnosti Textilomanie s.r.o. o ochrane osobných údajov

Úvod

Spoločnosť Textilomanie s.r.o., so sídlom Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, pod sp. zn. C 91898 (ďalej len "Spoločnosť"), kladie veľký dôraz na dodržiavanie zásad a pravidiel ochrany osôb v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "Vyhlásenie") popisuje, ako Spoločnosť spracováva osobné údaje. Toto Vyhlásenie zabezpečuje, aby spracovanie osobných údajov bolo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len "Nariadenie"), a aby práva dotknutých osôb boli náležite chránené.

Na základe čl. 13 a 14 Nariadenie týmto Spoločnosť poskytuje subjektom údajov informácie o spracovaní ich osobných údajov.

Kontaktné údaje Spoločnosti

Korešpondenčná adresa: Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice, Česká republika
Telefón: +420 778 076 007
E-mail: info@vypredajobliecok.sk
Web: www.vypredajobliecok.sk  


AKÝMI PRINCÍPY SA RIADIME PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Spoločnosť spracováva presné a aktuálne osobné údaje subjektov na základe zákonného titulu, korektne a transparentným spôsobom, len pre niektoré, explicitné a legitímne účely, v minimálnom nevyhnutnom rozsahu, ukladá ich vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb len po nevyhnutnú dobu vo vzťahu k účelu a zaisťuje ich integritu a dôveryhodnosť pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení a primeraného zabezpečenia pred neoprávneným spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Spoločnosť zabezpečuje, aby nepresné údaje s prihliadnutím na ich účel, pre ktorý sa spracovávajú, boli bezodkladne vymazané alebo opravené.

Všetky činnosti spojené s osobnými údajmi a ich ochranou Spoločnosť riadne dokumentuje, najmä vedie záznamy o činnostiach spracovania a ďalšie doklady o spracovaní osobných údajov pre naplnenie princípu zodpovednosti podľa Nariadenia. Spoločnosť spolupracuje s dozorným úradom, ktorým je najmä Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, PSČ 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3214.

O KOM A AKO ZPRACOVÁME OSOBNÉ ÚDAJE?

Spoločnosť spracováva osobné údaje návštevníkov svojich webových stránok a zákazníkov pre niekoľko účelov, medzi ktoré patrí najmä využívanie webovej stránky, plnenie zmluvy, marketing alebo vybavovanie otázok, či požiadaviek. Spoločnosť spracováva osobné údaje na svojich webových stránkach v nasledujúcich konkrétnych procesoch.

Návšteva webovej stránky a cookies

Pri návšteve webových stránok Spoločnosti môžu byť niekoľkými spôsobmi používané sledovacie technológie. Ide predovšetkým o súbory cookies, ktoré slúžia napríklad k prevádzke webových stránok, analýze návštevnosti alebo na marketingové účely. Cookies používa buď priamo Spoločnosť, alebo obchodní partneri, s ktorými Spoločnosť spolupracuje.

Zbieranie cookies môžete ovplyvniť predovšetkým v nastaveniach Vášho prehliadača, kde je možné zvoliť, aké druhy cookies o Vás Spoločnosť môže zbierať, a je tiež možné súbory vymazať.

Spoločnosť používa najmä tzv. technické cookies, ktoré slúžia k funkčnému, modernému a užívateľsky prívetivému zobrazovanie webových stránok Spoločnosti. Bez využívania týchto cookies nie je celkom možné, aby webové stránky Spoločnosti fungovali a ponúkali Vám úplný a príjemný prístup k produktom Spoločnosti.

Ďalší druh cookies, ktorý Spoločnosť využíva, sú tzv. funkčné cookies, vďaka ktorým Spoločnosť mapuje Vaše preferencie a je schopná Vám tak ponúknuť a umožniť efektívne využívanie webových stránok. V praxi ide napríklad o zapamätanie si prístupových hesiel do Vášho užívateľského účtu, čím nemusíte prístupové údaje vypĺňať vždy, keď sa prihlasujete do svojho účtu.

Aby mohla Spoločnosť ponúkať tie najlepšie a najvýhodnejšie produkty, využíva zároveň analytické cookies. Spoločnosť tak môže zistiť informácie o tom, aké webové stránky ste navštívili, odkiaľ ste k nám boli presmerovaní, dátum, čas alebo aké platformy ste využili. Tieto cookies využíva Spoločnosť i pri on-line reklamných kampaniach, aby vedela, ako užívatelia webových stránok reagujú na jednotlivé podnety a akým spôsobom a v akom rozsahu reklamnej kampane fungujú a prebiehajú. V tomto ohľade môže Spoločnosť využívať aj komerčné cookies, vďaka ktorým je Vám možné ukazovať personalizované reklamy presne podľa Vašich požiadaviek.

Registrácia a prihlásenie do užívateľského konta

Účel spracovania: Spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje v rámci registrácie a prihlasovania sa do užívateľského účtu za účelom vytvorenia a sprístupnenia účtu, administrácie a následnej možnosti vykonania objednávok. V prípade vykonania objednávky tovaru Vám Spoločnosť môže zasielať obchodné oznámenia týkajúce sa produktov Spoločnosti (viac Nákup tovaru).

Právny základ spracovania: Spracovanie je nevyhnutné na založenie a administráciu Vášho užívateľského účtu, a to na základe oprávneného záujmu Spoločnosti v spojení s právnym základom plnenia zmluvy za predpokladu, že urobíte objednávku a nákup tovaru Spoločnosti. Obchodné oznámenia Vám spoločnosť bude zasielať len vtedy, ak si u Spoločnosti kúpite tovar, a to na základe oprávneného záujmu Spoločnosti, alebo ak sa prihlásite k odberu newsletterov (viac Odoberanie newsletterov).

Rozsah osobných údajov: meno, adresa, e-mail, telefónne číslo, heslo do užívateľského účtu, údaje o objednávkach a správanie sa na webe.

Dôvod poskytnutie údajov: Pokiaľ Spoločnosti nebudú osobné údaje oznámené, nemôže byť užívateľský účet vytvorený a sprístupnený.

Doba spracovania: Počas registrácie na webovom portálu (kým svoj účet nezrušíte).

Ukončiť zasielanie obchodných správ Spoločnosťou môžete kedykoľvek kliknutím na odkazový riadok "odhlásiť sa z odberu" v každé správe alebo prostredníctvom e-mailu na adrese info@vypredajobliecok.sk.

Nákup tovaru

Účel spracovania: Spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej objednávky, doručenia tovaru a dodatočného plnenia spojeného so zmluvou. V prípade objednávky tovaru Vám Spoločnosť môže zasielať obchodné oznámenia týkajúce sa produktov Spoločnosti.

Právny základ spracovania: Spracovanie je nevyhnutné na vybavenie objednávky, doručenie tovaru a dodatočných výhod spojených so zmluvou, a to na základe plnenia zmluvy. Obchodné oznámenia Vám spoločnosť bude zasielať na základe oprávneného záujmu Spoločnosti.

Rozsah osobných údajov: meno, adresa, e-mail, telefónne číslo, údaje o objednávkach, prípadne heslo do užívateľského účtu, ak si ho spolu s nákupom založíte.

Dôvod poskytnutie údajov: Pokiaľ Spoločnosti nebudú osobné údaje oznámene, nemôže byť zmluva uzavretá a plnená. Zároveň by Vám následne Spoločnosť nemohla zasielať príslušné obchodné oznámenia.

Doba spracovania: Po dobu platnosti zmluvy medzi zákazníkom a Spoločnosťou, najdlhšie však po dobu 3 rokov od skončenia účinnosti zmluvy na účely prípadných sporov vzniknutých zo zmluvy, ibaže platných právnych predpisov stanovujú dobu dlhšiu.

Ukončiť zasielanie obchodných správ Spoločnosťou môžete kedykoľvek kliknutím na odkazový riadok "odhlásiť sa z odberu" v každé správe alebo prostredníctvom e-mailu na adrese info@vypredajobliecok.sk.

Odoberanie newslettera

Účel spracovania: Zasielanie obchodných oznámení osobám, ktoré sa prihlásili k odberu newsletterov Spoločnosti.

Právny základ spracovania: Zasielanie obchodných oznámení prebieha na základe súhlasu dotknutej osoby.

Rozsah osobných údajov: Meno, e-mail, reakcia na obchodné oznámenia.

Dôvod poskytnutie údajov: Pokiaľ Spoločnosti nebudú osobné údaje oznámené, respektíve nebude Spoločnosti udelený súhlas, nemôžu byť obchodné oznámenia príjemcovi zasielané.

Doba spracovania: Do odvolania súhlasu.

Ukončiť zasielanie obchodných správ Spoločnosťou môžete kedykoľvek kliknutím na odkazový riadok "odhlásiť sa z odberu" v každé správe alebo prostredníctvom e-mailu na adrese info@vypredajobliecok.sk.

Komunikácia so subjektmi prostredníctvom rôznych kanálov

Účel spracovania: Spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje, za účelom spracovania a vybavenia Vašich otázok alebo žiadosti prostredníctvom listu, e-mailu, telefonátu, správy na chate, či ďalších komunikačných kanálov.

Právny základ spracovania: Vybavenie žiadosti / dotazu prebieha na základe oprávneného záujmu Spoločnosti.

Rozsah osobných údajov: Meno, e-mail, telefónne číslo, adresa, prípadne i ďalšie osobné údaje dobrovoľne oznámené subjektom údajov - v emaile, liste či telefonicky.

Dôvod poskytnutie údajov: Spoločnosť nemôže bez poskytnutia kontaktných údajov otázku / žiadosť vybaviť.

Doba spracovania: Po dobu potrebnú pre konečné vybavenie dotazu / žiadosti, a ďalej 3 mesiace od jej / jeho vybavenia pre účely evidencie a vyhodnocovanie dotazov a na účely ďalšej komunikácie v danej veci.

KTO SÚ PRIJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Spoločnosť (v pozícii správca) je oprávnená za podmienok stanovených platnými právnymi predpismi odovzdať osobné údaje dotknutých osôb za účelom ďalšieho spracovania osobám (príjemcom), ktoré spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov v súvislosti s plnením povinností Spoločnosti.

Spoločnosť v tomto ohľade dbá na dodržiavanie pravidiel spracovávania a prenosu osobných údajov, a preto odovzdáva Vaše osobné údaje len v rozsahu úplne nevyhnutnom a pre príslušné účely. Spoločnosť odovzdáva Vaše osobné údaje ďalším stranám predovšetkým z dôvodov poskytovania svojich služieb. Spoločnosť však nikdy Vaše osobné údaje nepredáva tretím osobám.

Spoločnosť môže odovzdávať Vaše osobné údaje nasledujúcim tretím stranám:

  • Partneri poskytujúci platobné služby: v súvislosti s Vami objednaným tovarom a elektronickými platbami môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané partnerom, ktorí Spoločnosti poskytujú platobné služby.
  • Partneri poskytujúci logistické služby: Spoločnosť odovzdáva Vaše osobné údaje za účelom doručenia Vami objednaného tovaru.
  • Partneri prevádzkujúci webové stránky: v určitých prípadoch môžu mať tieto osoby prístup k Vaším osobným údajom, a to predovšetkým v rámci údržby a technickej administrácii webových stránok a iných IT platforiem.
  • Partneri poskytujúci účtovné a daňové poradenstvo: Vaše údaje môžu byť odovzdané osobám, ktoré pre Spoločnosť pripravujú a spracovávajú účtovnú a daňovú agendu.
  • Partneri poskytujúci marketingové poradenstvo: Vaše údaje môžu byť odovzdané osobám, ktoré pre Spoločnosť poskytujú služby v oblasti marketingovej komunikácie.
  • Partneri poskytujúci reklamné a sociálne siete: cookies môžu byť odovzdané prevádzkovateľom reklamných a sociálnych sietí.
  • Partneri prevádzkujúci marketingové a komunikačné nástroje a analýzy: Vaše údaje môžu byť odovzdané osobám, ktoré pre Spoločnosť poskytujú nástroje a analýzy v oblasti marketingovej i bežnej komunikácie.
  • Partneri poskytujúci cloudové služby a iné IT technológie: Vaše údaje môžu byť odovzdané osobám, ktoré Spoločnosti poskytujú zdieľaná úložisko a iné IT systémy.
  • Dodávatelia tovaru: v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru, či služby.

AKÁ MÁTE PRÁVA S OHĽADOM NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom. Rovnako máte právo požiadať o opravu nepresných osobných údajov alebo o doplnenie neúplných osobných údajov.

Môžete požiadať o všetky dostupné informácie týkajúce sa zdrojov osobných údajov a takisto máte právo požiadať o kópiu Vašich osobných údajov spracúvaných Spoločnosťou.

Právo na výmaz Vás oprávňuje žiadať o vymazanie vašich osobných údajov v prípade, že:
- údaje už nie sú potrebné vzhľadom na účely ich zhromažďovania alebo spracovania;
- sa rozhodnete odvolať svoj súhlas; 
- vznesiete námietku proti spracovaniu automatizovanými prostriedkami pomocou technických špecifikácií; 
- vaše osobné údaje boli spracovávané nezákonne;
- existuje zákonná povinnosť vymazať vaše osobné údaje; 
- vymazanie je potrebné na zabezpečenie dodržania platných právnych predpisov.

V ktoromkoľvek z týchto prípadov máte právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracovania, ak:
- popriete presnosť osobných údajov;
- Spoločnosť už nepotrebuje vaše osobné údaje pre príslušné účely spracovania; 
- z oprávnených dôvodov vznesiete námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov.

V príslušných prípadoch máte právo požiadať o prenositeľnosť Vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli Spoločnosti tak, aby boli k dispozícii vo štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme. Rovnako máte právo požadovať priamy prenos Vašich osobných údajov tretej osobe podľa Vášho výberu (ak je to technicky možné).

V prípade spracovania osobných údajov na základe oprávneného záujmu Spoločnosti máte tiež právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie, ktoré v námietke popíšete. V prípade prijatia námietky Spoločnosť osobné údaje prestane spracovávať (ponechá si ich iba uložené) a uskutoční posúdenie, či má závažné oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Ak Spoločnosť dôjde k záveru, že takéto dôvody má, informuje o tom subjekt údajov, zároveň mu oznámi možnosti ďalšej obrany a v spracovaní osobných údajov pokračuje. Pokiaľ dôjde naopak k záveru, že dostatočné dôvody na spracovanie nemá, subjekt údajov o tom informuje, spracovanie ukončí a vykoná výmaz osobných údajov.

Vyššie spomenutá práva môžete uplatniť písomne ​​(listom na adresu určenú pre doručovanie Predávajúcemu), e-mailom info@vypredajobliecok.sk či telefonicky. Z uplatnenia uvedených práv musí byť možné overiť identitu subjektu údajov. Dotknutá osoba môže tiež využiť Formulár pre uplatnenie práv podľa GDPR

Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov alebo inému príslušnému dozornému úradu v súvislosti so spracovaním osobných údajov Spoločnosťou.