Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I.

Základné ustanovenia

  1.  Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Textilomanie s.r.o. IČ: 047 88 494 so sídlom Lidická 700/19, 602 00 Brno (ďalej len: "správca").
  2.  Kontaktné údaje správcu sú

adresa:

Veľké dráhy 74e
664 61 Opatovice

email:

info@vypredajobliecok.sk

telefón:

+420 778 076 007

 3.   Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, údaje o lokalizácii, sieťový identifikátor alebo na jeden, či viaceré špecifické faktory fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4.   Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

II.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 1.   Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2.   Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.
 3.   Správca spracováva súbory cookies.


 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1.   Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 ●  plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 ●  oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 ●  Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 2.   Účelom spracovania osobných údajov je

 ●   vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
 ●   zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít,
 ●   štatistické spracovanie návštevnosti

    Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.

 

IV.

Doba uchovávania údajov

 1.  Správca uchováva osobné údaje

 ●  po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 ●  po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

    Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

  1.  Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 ●  podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 ●  zaisťujúce služby prevádzkovaním e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 ●  zaisťujúce marketingové služby.

  2.  Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia cloudových služieb.

 

VI.

Vaše práva

1.   Za podmienok stanovených v GDPR máte

 ●   právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 ●   právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 ●   právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 ●   právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 ●   právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 ●   právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

2.   Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

  1.  Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
  2.  Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečenie počítačových úložísk dát, heslá a prístup k počítačom a systémom správcu, antivírusové programy, šifrovanie dát, zálohy a ďalšie.
  3.  Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1.   Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2.   S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3.   Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.